NL
NL EN FR
Scroll to top
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


1.
Deze algemene voorwaarden gelden op alle documenten en overeenkomsten met NV Marcel Van Dyck Belgium. Elke klant kent en aanvaardt deze voorwaarden. Deze voorwaarden gaan steeds voor op alle andere voorwaarden, ook indien daar door de klant eerder of later naar is verwezen.

2.
2.1. Elke offerte door NV Marcel Van Dyck Belgium is vrijblijvend. De overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging door NV Marcel Van Dyck Belgium. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging tenzij deze onder voorbehoud gebeurt. De uitvoering geschiedt a.d.h.v. de algemene voorwaarden.
2.2. Annulering door de klant kan enkel schriftelijk uiterlijk 5 dagen na de bestelling en mits betaling van al de gemaakte kosten en de gederfde winst forfaitair begroot op 60,00% van de hoofdsom. Deze vergoeding is verschuldigd zonder dat NV Marcel Van Dyck Belgium haar schade moet bewijzen en is onherleidbaar. Als de schade 60,00% van de hoofdsom overtreft heeft NV Marcel Van Dyck Belgium recht op integrale schadeloosstelling. Als de klant een consument is en de overeenkomst wordt geannuleerd door NV Marcel Van Dyck Belgium dan heeft de consument recht op een forfaitaire schadevergoeding van 60,00% van de hoofdsom. Indien de schade 60,00% van de hoofdsom overtreft dan heeft de consument recht op integrale schadeloosstelling.

3.
NV Marcel Van Dyck Belgium heeft het recht de (afgesproken) prijs aan te passen aan de evolutie van zijn vaste of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan. NV Marcel Van Dyck Belgium heeft ook het recht de prijs aan te passen aan redelijkerwijze onvoorziene omstandigheden. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de factuur. De prijs is behoudens andersluidende vermelding excl. taksen, levering, vervoer, verplaatsing -en verzekeringskosten.

4.
4.1. Termijnen gelden als inlichting en zijn niet bindend tenzij anders uitdrukkelijk (schriftelijk) overeengekomen. Vertraging geeft enkel aanleiding tot schadevergoeding als de klant voorafgaandelijk schriftelijk heeft meegedeeld dat de uitvoering tegen een bepaalde datum moet gebeuren. Is dit niet meegedeeld dan geeft vertraging geen aanleiding tot schadevergoeding of ontbinding. Indien partijen schriftelijk een termijn zijn overeengekomen is NV Marcel Van Dyck Belgium gerechtigd de werken of levering op te schorten t.g.v. onvoorziene omstandigheden onafhankelijk van haar wil die de uitvoering minstens ernstig bemoeilijken. NV Marcel Van Dyck Belgium zal de klant hiervan binnen 10 dagen verwittigen en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum.
4.2. Indien de leveringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelde(n) dan is de klant een vergoeding verschuldigd gelijk aan 50,00 EUR per dag vertraging. De leveringsstermijn wordt in dat geval evenredig verlengd en NV Marcel Van Dyck Belgium bepaalt zelf wanneer zij de goederen kan leveren zonder dat enige vergoeding wegens vertraging door NV Marcel Van Dyck Belgium verschuldigd is. Als de klant de goederen moet afhalen en hij hierbij in gebreke is, is een bewaarloon van 25,00 EUR per dag verschuldigd. Inmiddels draagt de klant de kosten en het risico.

5.
5.1. De klant moet de goederen direct bij levering nazien. Klachten wegens uitwendige beschadiging of wegens niet-conformiteit moeten direct bij de levering schriftelijk worden meegedeeld. Zo niet zijn de goederen onweerlegbaar aanvaard. Verborgen gebreken geven slechts aanleiding tot vergoeding indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen 7 dagen na de ontdekking ervan aangetekend worden meegedeeld en ten laatste 6 weken na levering. Zo niet zijn de goederen onweerlegbaar aanvaard. NV Marcel Van Dyck Belgium heeft het recht om gebrekkige goederen te herstellen of vervangen. NV Marcel Van Dyck Belgium heeft ook het recht om de klant te vergoeden. Deze vergoeding kan nooit de prijs van de goederen kan overschrijden.
5.2. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn verbintenissen voortvloeiend uit de overeenkomst.

6.
6.1. De geleverde goederen blijven eigendom van NV Marcel Van Dyck Belgium tot volledige betaling van de prijs. Betaling van een voorschot of van een gedeelte van de prijs heeft geen eigendomsoverdracht tot gevolg. Bij laattijdige betaling heeft NV Marcel Van Dyck Belgium o.m. het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de onbetaalde goederen terug te vorderen en dit onverminderd diens recht op integrale schadevergoeding en/of uitvoering in natura te eisen.
6.2. Levering en transport geschieden op risico van de klant, die zich hiervoor moet verzekeren. Bij levering moet de klant ervoor zorgen dat de goederen onmiddellijk kunnen worden in ontvangst genomen. Nutteloze verplaatsingen en te lange wachttijden (+ 10 min.) worden aangerekend.

7.
7.1. De verbintenissen van NV Marcel Van Dyck Belgium zijn inspanningsverbintenissen. NV Marcel Van Dyck Belgium is enkel aansprakelijk voor haar opzet, grove schuld en voor het opzet en de grove schuld van haar aangestelde(n), en, behoudens overmacht, voor het niet-uitvoeren van een verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt. De aansprakelijkheid van NV Marcel Van Dyck Belgium is altijd beperkt tot de overeengekomen prijs. Voor alle andere fouten zijn NV Marcel Van Dyck Belgium en diens aangestelde(n) niet aansprakelijk. In geen geval is NV Marcel Van Dyck Belgium aansprakelijk voor overmacht en/of onvoorziene omstandigheden.
7.2. NV Marcel Van Dyck Belgium is niet aansprakelijk voor gebreken in de grondstoffen, materialen en producten, en voor gebreken aangebracht na de oplevering. In elk geval is de aansprakelijkheid van NV Marcel Van Dyck Belgium beperkt tot de afgesproken prijs.

8.
De prijs is betaalbaar op de maatschappelijke zetel van NV Marcel Van Dyck Belgium op de rekening vermeld in de factuur op de vervaldag. Onverminderd art. 5.1 moet de factuur worden geprotesteerd binnen 8 dagen na verzending bij gebreke waaraan deze is aanvaard. Bij niet-betaling wordt de factuur van rechtswege, zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met verwijlintresten aan 16,00% per begonnen maand en met een verhogingsbeding van 20,00% op de hoofdsom. Laattijdige betaling van één factuur heeft van rechtswege tot gevolg dat alle facturen vervallen.

9.
NV Marcel Van Dyck Belgium verwerkt de door de klant verstrekte persoonsgegevens voor Klantenbeheer (verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract) m.i.v. het geschillenbeheer, direct marketing (gerechtvaardigd belang). Direct marketing (verwerking verantwoord op basis van het gerechtvaardigd belang van NV Marcel Van Dyck Belgium). Op te merken valt dat voor deze doelstelling uitsluitend de gegevens van de contactperso(o)n(en) bij de aangeslotene worden bedoeld. De betrokken persoonsgegevens worden bewaard gedurende 10 jaar na het einde van de contractuele relatie met de klant. NV Marcel Van Dyck Belgium mag de persoonsgegevens bekendmaken aan de volgende ontvangers: ontvangers binnen de klant, overheden en rechtbanken en (sub-)verwerkers die voor NV Marcel Van Dyck Belgium handelen. NV Marcel Van Dyck Belgium verwerkt de betrokken persoonsgegevens enkel binnen de Europese Economische ruimte. Klant beschikt over de volgende rechten (onderworpen aan de toepassingsvoorwaarden die in de geldende wetgeving zijn beschreven): recht op inzage in en rectificatie of wissen van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, of op beperking van de hem betreffende verwerking; recht op overdraagbaarheid van de gegevens; recht om zijn toestemming te allen tijde in te trekken; recht om een klacht in te dienen bij de gepaste toezichthoudende autoriteit; recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. Om die rechten uit te oefenen, moet de betrokkene de van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden naleven .

10.
Bij betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van de afdeling Turnhout en de Vrederechter van het Kanton Turnhout bevoegd.

Sluiten

Opgelet!

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfgedrag te verbeteren.
Bepaalde functionaliteiten zijn afhankelijk van deze cookies.
Indien u meer informatie wilt over onze cookie policy kan dat door deze pagina te raadplegen.

Website gebouwd door  Analyz-it Inhoud door VanDyck